Knihovna Terénního střediska ekologické výchovy Horní Lomná

Knihovní řád

 

 

Kdo se může stát čtenářem:

Čtenářem knihovny se může stát každý občan  po vyplnění přihlášky.

Všechny údaje v přihlášce – jméno, příjmení, bydliště, datum narození a telefonní číslo bude knihovna zpracovávat podle zákona č.101/2000Sb. O ochraně osobních údajů.

Děti do 15 let vyplní přihlášku, kterou musí potvrdit rodiče nebo jejich zákonný zástupce.

 

Identifikační průkaz čtenáře:

Na základě přihlášky obdrží čtenář čtenářský průkaz, který předkládá při každé návštěvě knihovny.

Čtenářský průkaz je nepřenosný.

Ztrátu průkazu je čtenář povinen ihned nahlásit knihovně.

 

Výpůjční doba:

Výpůjční doba pro každou knihu nebo časopis je 4 týdny.

Čtenář může požádat o prodloužení výpůjční lhůty, při druhé žádosti je však povinen zapůjčené dokumenty předložit.

Knihy z výměnného souboru je možné zapůjčit pouze do další výměny. Termíny stanovuje knihovnice.

Jestliže uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

 

Odpovědnost za škodu:

Čtenář nese odpovědnost za půjčené dokumenty a nesmí je půjčovat dalším osobám.

Uživatel je povinen vrátit půjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. V případě zjištění závad je uživatel povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu při ztrátě.

 

Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem.